ÁSZF

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Oktotrade Kft. (2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 12), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint biztosítja ügyfelei részére:

1. Általános rendelkezések

A szerződés jogi hatálya

Jelen üzletszabályzat általános jelleggel irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel megkötött szerződés kifejezetten eltér és nem rendelkezik.
A Kereskedelmi Szolgáltató fenntartja a jogot az üzletszabályzat módosítására. A
módosítást a Kereskedelmi Szolgáltató az Ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztéssel teszi közzé, valamint a weboldalán is elérhetővé teszi.
A Kereskedelmi Szolgáltató az üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt
legalább 30 nappal korábban, a módosított üzletszabályzat az ügyfelek számára nyitva álló szolgáltatói helyiségben való kifüggesztésével, hirdetményben való közzététel útján értesíti az ügyfeleket, és ezen hirdetményt a honlapján is elérhet vé teszi.
Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Kereskedelmi Szolgáltató és az Ügyfél által
kötött szerz dés nem rendelkezik, az üzletszabályzat, a Polgári Törvénykönyv és a Kereskedelmi Szolgáltató ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Szerződő felek

Az üzletszabályzat alkalmazásában a felek az Ügyfél és a Kereskedelmi Szolgáltató. Ügyfél az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság, akinek a részére a Kereskedelmi Szolgáltató értékesítési, gyártási, szolgáltatási tevékenységet nyújt.
Az üzletszabályzat rendelkezései vonatkoznak a Kereskedelmi Szolgáltató és az Ügyfél közötti értékesítési kapcsolatra.

Az üzletszabályzat nyilvánossága

A Kereskedelmi Szolgáltató biztosítja, hogy az üzletszabályzatot ügyfele még az üzleti kapcsolat létrejötte előtt megismerhesse.

Az üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, az minden, az ügyfelek számára nyitva álló szolgáltatói helyiségben könnyen hozzáférhet helyen van kifüggesztve.

2. Árképzés

Az áraink meghatározása Magyar Forintban és minden esetben nettó értéken (ÁFA nélkül) történik. Külföldre történ értékesítés esetén euróban történik az ár meghatározása.
Az áraink, a javasolt kiskereskedelmi árak. A Kereskedelmi Szolgáltató, a nagykereked knek a kiskereskedelmi árakból kedvezményt érvényesíthet a jöv beni üzleti érdekek miatt, amelyet külön, egy együttm ködési szerz désben rögzítenek a felek.

Megjegyzés: az áraink nem tartalmazzák a felmérési és a szerelési költségeket. Ez minden kapunál egyedi lehet. Valamint nem tartalmazzák, az automatikák m ködéséhez szükséges elektromos rendszer kiépítését.

A szerz désben megállapodott árak a szerz désben el írt határid n belüli teljesítés esetén érvényesek. Amennyiben az Ügyfél hibájából esik késedelembe a Kereskedelmi Szolgáltató, vagy az Ügyfél késedelmesen fizet, továbbá amennyiben a szerz dés aláírása és a fizetése megtörténte között a hazai deviza (HUF) 5%-nál nagyobb leértékel( d)ése következik be, a Kereskedelmi Szolgáltató jogosult az árfolyamváltozás mértékének megfelel pótszámlát kiállítani. Amennyiben a megrendelés, visszaigazolás vagy az adásvételi szerz dés pontjaiban más nem kerül kitöltésre, az árak meghatározásához a Kereskedelmi Szolgáltatónál érvényben lév lista ár az irányadó.

3. Árajánlatkérés, megrendelés

Az ajánlat kérés és elkészítés nem kötelez érvény egyik fél részére sem. Az adás-vétel csak akkor válik kötelez érvény vé, amikor az Ügyfél megrendelés visszaigazolása írásban megtörténik és a Kereskedelmi Szolgáltató írásban, azt jóváhagyja, els dlegesen a végrehajtási határid meghatározásával.
A rendelést követ en bármilyen módosítást írásban kell jelezni 2 munkanapon belül. A
módosítások befolyásolhatják a végrehajtási határidőt és az árat is. A gyártás megkezdését követ en felmerült módosítási kéréseket, csak az addig felmerült gyártási költségek megtérítésével áll módunkban elfogadni.

A megrendelés teljesítése az 5. és 30. munkanap között teljesül. A szállítási határid meghatározását befolyásolja, hogy a megrendelés standard vagy egyedi megvalósítást igényel.

4. Szállítás, átvétel, raktározás

Amennyiben az Ügyfél a szállítást saját er b l hajtja végre, akkor a készre jelentést követ 10 munkanapon belül köteles az árut a Kereskedelmi Szolgáltató telephelyér l elszállítani, addig a Kereskedelmi Szolgáltató díjmentesen tárolja. Ezt követ en, amennyiben a raktár kapacitása megengedi, az Ügyfél kérésére, kockázatára és számlájára tovább tárolja. Amennyiben az elszállítás a fent jelzett határidőn belül nem történik meg, illetve a raktározási lehet ségei ezt nem engedik meg, akkor Kereskedelmi Szolgáltató az Ügyfél terhére, költségére a szállítást leszervezheti, és az Ügyfél az árut köteles átvenni. Amennyiben ezt az Ügyfél megtagadja, akkor a Kereskedelmi Szolgáltató az Ügyfél költségére és kockázatára a terméket jogosult bérraktárban elhelyezni. Az ezzel kapcsolatos többlet költségek, pl. fuvar, rakodás, szintén az Ügyfélt terhelik.

Az áruszállítást a 10. nap elteltével minden esetben megtörténtnek kell tekinteni, a Kereskedelmi Szolgáltató ekkor jogosult a termékre vonatkozó számlát kiállítani és az Ügyfél a szerződésben foglalt fizetési feltételek szerint azt megfizetni, függetlenül attól, hogy a tényleges szállításra, szerelésre mikor kerül sor.

A Kereskedelmi Szolgáltató és az Ügyfél közötti együttm ködési megállapodásnak tartalmaznia kell a szállítási feltételeket.

Az áruátvételnek minden esetben tételesnek kell lennie, ellen rizve, hogy a szállítás során bekövetkezett-e sérülés. Ebből keletkezett sérülések miatti reklamációt utólag nem áll módunkban elfogadni.

5. Fizetési feltételek

Kiskereskedelmi értékesítés során készpénzes fizetés az előirányozott. Egyedi elbírálás a fizetési feltételekben, a Kereskedelmi Szolgáltató hatáskörébe tartozik.

A Kereskedelmi Szolgáltató által biztosított hitelkeretet egyes nagykereskedők részére és a fizetési feltételeket az együttm ködési megállapodás tartalmazza minden esetben.

Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a szerződés szerinti késedelmi kamat megfizetését vállalja. Az Ügyféltől beérkez pénzösszeg, az alábbi sorrendben kerül elszámolásra: esedékes késedelmi kamat, a behajtás következtében felmerült költségek, a legrégebbi tartozás.

Garanciális probléma felmerülése esetén az Ügyfél csak a hiba mértékének megfelel összeg visszatartására jogosult. A jogtalanul visszatartott összeg késedelmes fizetésnek minősül, amelyre a Kereskedelmi Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel.

A Kereskedelmi Szolgáltató fenntartja magának a jogot a kintlév ségének értékesítésére.

6. Karbantartás, garancia

A Kereskedelmi Szolgáltató az átadott termékre vonatkozó garancia levelet, -jegyet, valamint magyar nyelv karbantartási utasítást készít, melyeket az Ügyfélnek átad a számlával együtt. Az ebben leírtakat köteles az Ügyfél betartani, mert egyéb esetekben a garancia érvénytelenné válik.

A garancia feltételei a jótállási feltételekben (garancialevél) kerülnek, részletezésre, amely megtalálható kifüggesztve az ügyfelek számára nyitva álló üzlethelyiségekben, valamint a cég honlapján is.

Az Ügyfél kérésére a Kereskedelmi Szolgáltató karbantartási szerz dés megkötésére ajánlatot készít, amelynek részletes feltételeiről külön szerz désben állapodnak meg a Felek.

7. Reklamáció

Az Ügyfél az esetleges reklamációjukat, panaszukat az alábbi módokon jelezheti a
Kereskedelmi Szolgáltatónak:

– postai úton: 2092 Budakeszi, Tiefenweg u.12
– e-mailen keresztül: info@eurogarazskapu.hu
– személyesen: 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 12

8. Vis maior

Vis maior bekövetkeztekor (előre nem látható, nem az üzletfelek hibájából bekövetkez esemény pl. háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.), amelyek a Kereskedelmi Szolgáltató teljesítését lehetetlenné vagy késedelmessé teszik, a körülmények fennállásának idejére felszabadítják azt, a teljesítési kötelezettség alól. Amennyiben e körülmények több mint egy hónapig folyamatosan fennállnak, a Kereskedelmi Szolgáltató jogosult elállni a szerz dést l. Amennyiben az akadályok elhárulnak, a Felek új szerz dést köthetnek. Ezen körülmények esetén a Kereskedelmi Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

9. Visszalépési jog, tulajdonjog fenntartása

A Kereskedelmi Szolgáltató az Ügyfél fizetésképtelensége esetén jogosult részben vagy egészben elállni a szerződés (további) teljesítését l. Ebben az esetben a Kereskedelmi Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhet .

A szerz dés szerint leszállított, átadott termékekre a Kereskedelmi Szolgáltató mindaddig fenntartja a tulajdonjogot, amíg az Ügyfél a termékkel kapcsolatban kiállított összes számla ellenértékét hiánytalanul meg nem fizeti.

Amennyiben a fizetési határid t követ 60. napot meghaladja a tartozás és/vagy az Ügyféllel szemben felszámolási eljárás indul, a Kereskedelmi Szolgáltató jogosult a terméket birtokába venni és a felmerült többletköltségeket az Ügyfél felé érvényesíteni.

10. Bíróság illetékessége

A Felek a köztük keletkez vitás kérdéseket lehetőleg megegyezéssel kívánják rendezni.
A Kereskedelmi Szolgáltató és az Ügyfél közötti peres eljárások esetére a Felek a helyi bíróságok közül a Budakörnyéki járási bíróságon kizárólagos illetékességét kötik ki, és alávetik magukat a bíróság joger s döntésének.